Ders İçerikleri

EFL 101/102 İngilizce ve Kompozisyon I/II (3-0)3

Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Öğrencilerin temel düzeyde İngilizce dil becerilerini geliştirmesi hedeflenir. Bir yıl boyunca, gündelik yaşamı sürdürebilmeyi sağlayacak günlük hayatta kullanılan temel ifadeleri kullanabilme, dinleme ve okuma metinlerinde geçen pek çok ortamda sıklıkla kullanılan ifade ve cümleleri kavrayabilme, pek çok ortamda sıklıkla kullanılan ifade ve cümleleri kullanabilme, sosyal ortamlarda kendisini uygun bir biçimde tanıtabilme, kişisel bilgiler ile ilgili soru sorabilme ve cevap verebilme yetisi kazandırılır. Ayrıca, öğrencilerin sosyal bağlamda tanıdık ve rutin konularla ilgili iletişim kurabilme, kendi geçmişini, yakın çevresini ve olayları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, çeşitli konularda basit anlamda paragraf yazma becerilerini geliştirilir.

THE 119/120 Temel Oyunculuk I/II (1-2)2

I: Oyuncu adaylarına sahne üzerinde bedenleri, sesleri ve imgelem güçlerini tanımaları öğretilir. Beden, ses, konsantrasyon, duyumsal algı ve imgesel güç egzersizlerle geliştirilir. Öğrenci hayal gücü dağarcığını geliştirir. Hayal gücüne dayanan davranışlarıyla birlikte rol arkadaşının davranışlarını da algılamayı öğrenir. İnsanları iyi gözleme, değişik olaylara birden dikkati toplayabilme, zengin ve gerçeklerden kopmayan bir hayal gücüne sahip olabilme, bazı nesneleri somut olarak kafada canlandırabilme ve rol arkadaşına açık olabilme becerilerini geliştirir. Oyunculuk içgüdülerini uyandırmayı ve bir olayı canlandırmayı sağlayacak yöntemleri edinir.

 

II:Bu derste oyuncu adaylarına sahne üzerinde bedenleri, sesleri ve imgelem güçlerini tanımalarının pekiştirilmesi ile duyularının geliştirilmesi; karakter özelliklerinin belirlenmesi ve role hazırlık yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenir. Öğrencinin alıştırmalarla geliştirdiği beden, imgelem ve duyularının model oyunlarla role hazırlanması sağlanır. Rolün temel özelliklerinin saptanması, yaratıcı hayal gücü ile sahnedeki sözlü olayı somutlaştırmanın yolları öğretilir. Aday, rol arkadaşıyla, kendinden bağımsız hayal gücüyle durum tanımlaması yapmayı, rol yaratma sürecinde ne gibi yöntemler izlemesi gerektiğini, metinden rol kişilerinin karakterlerinin davranış biçimlerinin nedenlerini bulmayı öğrenir.

THE 103/104/203/204/303/304 Ses Konuşma I/II/III/IV/V/VI (1-2)2

I/II: Bu dersin esas odak konuları ses, insan sesleri, tanım ve kullanımları, nefes/diyafram, diyafram teknikleridir. Oyuncu adayı ses ve nefesi öğrenip, sahnede bir karakteri oynarken gerekli olan yeteneğinin yanı sıra, sesini ve nefesini nasıl kontrollü kullanacağı ve bunu nasıl koruyup, geliştireceğiyle ilgili olarak sağlam bir alt yapıya sahip olur. Sesinin renk ve yapısı, diyafram ve nefes teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Sesini vücuduyla birleştirebilmeyi ve sahneye taşıyıp kontrol edebilme bilincini kazanır. İnsan ses ve çeşitlerini bilinenden daha kapsamlı olarak daha bilimsel bir çerçevede tanıma ve kullanma yetisine sahip olur.

Konuşma ve ses organlarının anatomik olarak incelenmesi, Türk dilindeki phoneme ve allophoneların özelliklerinin kavranması, konuşma ve vurgulama hatalarının egzersizlerle düzeltilmesi, bu dersin ilerleyen safhalarını oluşturur. Şiirler, monologlar ve tiyatro metinleri üzerinde çalışmalar yapılır. Önce teorik açıklamalar, sonra bire bir pratik çalışmalar gerçekleştirilir. Temel amaç, Türk dilinde kullanılan bütün vokal ve konsonların nasıl ve hangi ses organında, ne tür hareketlerle oluştuğunu incelemek, söz konusu sesbirimleri, türlerini inceleyip araştırmak ve sahne üzerinde öğrencilere doğru, temiz ve ifade zenginliği içeren bir telaffuz kazandırmaktır. Adaylar, temiz bir artikülasyon, vurgulama ve entonasyon hakkında bilgi sahibi olurlar. Sahne üzerinde tiyatro metinlerinin ve şiirlerin doğru tonlanması ile birlikte doğru ifadelendirme becerisi kazanırlar. Sahne üzerinde doğal seslerini ve duygularını ustaca aktarma yetkinliğine sahip olurlar.

 

III/IV: Diksiyon, ses, nefes, diyafram, diyafram teknikleri, vurgu, ulama, boğumlama, ünlü ve ünsüz kullanımları ve özellikleri, noktalama işaretleri ve diksiyondaki önemi başlıca konulardır. Amaç, konuşma sanatı tekniğinin ve kurallarının öğretilip, oyuncu adayına kendi sesini ve konuşma enstrümanını nasıl kullanacağı konusunda gerekli alt yapıyı kazandırmaktır. Adaylar, diksiyon kurallarını öğrenip, oyuncu olabilmeleri için gerekli olan disiplinli bir çalışma metodu öğrenir ve uygularlar. Duygu ve düşüncelerin söze dönüşebilmesi için konuşmaya biçim verme becerisi kazanırlar. Türkçenin yazı ve okuma dilindeki önemli unsurlarını öğrenip, Türkçenin kullanımında yetkinlik kazanırlar. Söz söylerken, duygu ve düşünceleri doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumu, söylenişi, sözcük hecelerinin uzunluğu ve vurguları bakımından uygulama becerisi kazanırlar.

 

V/VI: Yine ana odaklar diksiyon, entonasyon, ses, nefes, diyafram, vurgu, ulama, boğumlama, ünlü ve ünsüz kullanımları ve noktalama işaretleridir. Seçilen oyunlardan konuşma ve ifadeye odaklanarak sahneler çalışılır. Bu süreç, adayların Türkçe’yi doğru, düzgün, anlaşılır ve anlatılır konuşabilme yetisine sahip olmaları ve mezuniyet oyunlarını çıkartma aşamasında, ses ve nefes kusurlarını gidererek, sahnede daha güvenli olma yetisine sahip olmalarına yardımcı olur.

THE 105/106/205 Solfej I/II/III (1-2)2

Bu ders, temel müzik kurallarını ve solfej okumayı içerir. Adaylar, temel solfej okuma becerisini kazanırlar. Müzik yazısına ilişkin temel öğeler hakkında bilgi sahibi olurlar. Basit tartımlar ve bu tartımlardan oluşturulmuş basit kalıpları Fransız hece adlandırma sistemi ile okurlar. (Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık ve dörtlük içindeki temel bölünmeler). Basit ölçülerden 2/4, 3/4 ve 4/4lük ölçüleri tanırlar. Temel hız ve gürlük terimlerinin anlamlarını söylerler. Kısa ve basit yapıdan oluşan solfej parçalarını okurlar. Okudukları parçaların biçimsel yapısına ilişkin çok genel çözümlemeler yaparlar. (Ölçü sayısı, hız, tartımsal/ezgisel yapı vb.).Seviyelerinin altındaki kısa ve basit yapıda solfej parçalarını, önce tartım heceleriyle ardından da solfej yaparak deşifre etmeye teşvik edilirler. Okudukları tartım/solfej parçalarının seviyesinin altında yapılardan oluşturulmuş kalıplar aracılığıyla basit dikte/duyma denemeleri yaparlar. (Çalınan kalıp hangisidir? vb.).

 

İlerledikçe, seviyelerine uygun tartım alıştırmalarını okurlar, bedenlerini bir çalgı gibi kullanarak çalarlar. (Alkış, diz/ayak vurma, anlamlı anlamsız hecelerle ses çıkarma vb.). Öğrenilmiş olan tartım kalıplarından oluşan daha uzun parçaları okurlar. Basit ölçülerden 2/4, 3/4 ve 4/4lük ölçülerde yazılmış olan solfej parçalarını okuma becerisi kazanırlar. Seviyelerine uygun solfej alıştırma ve parçalarını, öğrendikleri hız ve gürlük terimlerine uygun bir şekilde okurlar. Okudukları parçaların biçimsel yapısına ilişkin genel çözümlemeler yaparlar. (Teknik zorluk çıkarabilecek ölçüler, ezgisel atlamalar, farklılıklar, tartımsal zorluklar vb.).

THE 107/108/207/208/307/308 Şan I/ II/III/IV/V/VI (1-2)2

Şan dersi, ses-nefes teknikleri ve repertuvar bilgisinin yanı sıra şarkı söylemede teknik bilgiyi yaratıcı yorumla birleştiren alıştırmalar da içerir. Amaç, öğrenciye tiyatro sahnesi üzerinde sesini kullanabilme becerisini kazandırmak; sesi ve nefesi doğru kullanmak için gereken temel başlangıç tekniklerini uygulayabilmesini sağlamak; evrensel ve geleneksel teatral şarkı söyleme bilgisine ve donanımına sahip olabilmesini sağlamaktır. Adaylar, sesi ve nefesi doğru kullanma teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Değişik müzikal dönemlere ait şarkı söyleme becerisi kazanırlar. Değişik dönemlere ait oyunların ve yazarların ekollerine uygun ses tekniğine göre tonlama, karakteristik ses çıkartma becerisini kazanırlar. Tiyatro oyunculuğuna dair edindikleri temel bilgi ve teknikleri değerlendirebilme ve ses ile birleştirme yetkinliği kazanırlar. Seçilen müzikal eserlerde öğrencinin bireysel gelişme yönüne, hızına ve seviyesine göre öğretim elemanı tarafından uygun görülen ses metotları, lietler, operetler çalışılır. İlerleyen dönemlerde, koreograf eşliğinde müzikal parçalarının çalışılması ve sahnelenmesi de yer almaktadır.

THE 125/126/225/226 Hareket I/II/III/IV (2-0)2

I/II: Bu dersin amacı, beden dili ile ilgili bilgiler vererek oyuncu adayının insanların duygu ve düşüncelerini anlamasını kolaylaştırmak, kurgulanmış durumlar karşısında davranış geliştirirken rol arkadaşları ve seyirciyle hedeflenen iletişimi doğru bir şekilde kurmasını sağlamaktır. Hareketsiz beden, bedenler arası ilişki analizleri yapılır. İnsan algısını yönlendiren olguları inceleyerek (duruş, postur, mesafe, pozisyon, cinsiyet, seviye, yön, mekan, zaman vb.) oyuncu adayının durumu, atmosferi yaratırken doğru tercihlere yönelmesi sağlanır. Baskın ve resesif duruşlar üzerinde egzersizler yapılır. Mesafe derecelerinin bedenleri anlamlandırmadaki gücü üzerinde analizler yapılır. Beden dilinin yorumlanmasında kültürel farklılıklara değinilir.

III/IV: Hareket eden beden ve bedenler arası ilişkiye odaklanılır. Önce edinilmiş bilginin üzerine hareket ve ifade üzerine daha bütüncül bir analiz inşa edilir. Durum-Amaç-Zamanlama ve hareket arasındaki ilişki derinlemesine irdelenir.  Fiziksel egzersizler yapılır. Hareketin dinamikleri (ritim, tempo, yön, güç, vb.) tek tek ele alınır. İfadeyle ilişkilendirilir. Oyunlardan seçilen sahneler analiz edilerek hareket kompozisyonu çıkarılır. Doğru doz ve zamanlamayla yapılan fiziksel eylemin duygu ve ifadeye olan etkisi gözlemlenir. 

THE 111/112 Dans I/II (0-2)1

Bu derste, kas dokusunu güçlendiren, canlılığı ve özgüveni yükselten fiziksel çalışmalar yapılır. Yerçekimi ile dengeli ilişki kurma ve kendi bedeninde ve diğerlerinde olan bedensel farklılıkları tanımlama, anlatımda kafa, boyun, göğüs merkezlerinin ayırt edilmesi öğretilir. Modern dans tekniğiyle, adayın belli bir esneklik seviyesine ulaşması, hareket dizilimlerini algılaması-kavraması- uygulaması, sahne üzerinde estetik bir duruş kazanması ve koreografik düzenlemeleri uygulama becerisini geliştirmesi hedeflenir. Adaylar vücut dengesi üzerine bilgi sahibi olurlar. Belirli bir esneklik seviyesi kazanırlar. Müzikle uyumlu dans etme becerisi kazanırlar. Hareketleri analiz ederler, bedenlerine uygularlar. Vücut koordinasyonlarını geliştirirler. Karmaşık hareket dizilimlerini çözerler ve belirli bir artistik düzeyde icra ederler.

THE 113/114/213/214 Tiyatro Tarihi I/II/III/IV (3-0)3

Bu ders kronolojik bir yapıda, tiyatronun doğuşundaki ritüellerden itibaren günümüze kadar Antik Yunan, Roma, Ortaçağ, Rönesans, Klasisizm, Romatizm, Realizm, Epik, Absürd ve Varoluşçu düşünceye kadar izlenen gelişimdeki siyasi yapı, ekonomik ve sosyal durum, kültürel değişimler ve nedenleri, dönemi içinde yetişmiş önemli yazar ve eserleri inceler. Amaç, insanlığın varoluşundan günümüze, tiyatro düşüncesinin tarihsel gelişimi içindeki dönemlerin ekonomik, siyasal, kültürel ve sanatsal özelliklerini inceleyerek ve dönemler içinde önemli yazarları ve eserlerini tanıyarak adayların temel tiyatro kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Adaylar, tiyatronun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olurlar, Antik Yunan dan günümüze her dönemi, dönemin önemli yazar ve eserlerini tanırlar ve tiyatronun temel ve alt türleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, tiyatro sanat alanında öğrendikleri kuramsal bilgiyi kendi meslekleri ile bağdaştırma ve yorumlama yetisi kazanırlar. Tiyatro tarihinde edindikleri bilgi, sanatlarının üst seviyelere taşınmasını ve gelişmesini sağlar. Tiyatro tarihi inter disipliner ilişkilerin kurulması ve kullanılmasına yardımcı olur. Bu da adayların disiplinler arası estetik farkındalığa sahip olumalarına yardımcı olur.

THE 115/116/215/216/315/316 Dramaturgi: Metin Analizi I/II/III/IV/V/VI (3-0) 3

Dönem dönem dramatik literatür özellikleri ve yazarlar; dönem özelliklerine göre metin inceleme ve dramaturgi yöntemleri; metin ile sahne uygulaması arasında dramaturgi ve yorum alanı; örnek oyunlar üzerinde inceleme bu dersin ana bölümlerini oluşturur. Tiyatro teorisi ve oyun inceleme temel bilgisi paralelinde dramatik literatürden seçilen yapıtların dramaturjik değerlerinin metin üzerinde incelenmesi; metnin sahneye uygulanışında, sahne göstergelerinin oluşturulmasında ve rol yorumlarında dramaturji objektifleri öğretilir. Adaylar, her dönemin düşüncesi bağlamında oyun yazarları ve dramaturgi konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olurlar. Oyun metinlerini tanırlar, inceleme yöntemlerini öğrenirler. Dönemlerin oyun türlerini, yazarlık üsluplarını, dramaturgisini ve sahne uygulamalarını karşılaştırma becerisi kazanırlar. Oyun metninin sahneye uygulanışında dramaturgi objektiflerini kullanarak sahne göstergelerini tanıma, oluşturma ve rol yorumu becerisi kazanırlar. Bir oyun uygulamasında dramaturgi bilgisini kullanma yetkinliği kazanırlar.

 

Dramaturgi uygulama: Bir metnin ya da bir kavramın sahne uygulamasında dramaturgi-sahneleme işbirliğinin temelleri; kullanılan yorumsal, teknik, sanatsal yaklaşımlar; teori-uygulama eşgüdümü; farklı tür oyunlarda sahne gösterge dizgelerinin sistematiği öğrenilir. Bir metnin ve/veya bir kavramın sahneye aktarılmasında, dramaturgi ve sahnelemenin birlikte çalışmasında kullanılan yorumsal, teknik ve sanatsal işbirliğini anlamayı; teorik bilgi birimi ile uygulamanın buluşmasındaki objektifleri ve sonuçlarını bir oyun çalışmasında uzam ve zaman boyutunda deneyimlemeyi amaçlar. Dramatik metnin sahne metnine dönüşüm sürecinde oyunun gösterge dizgelerinin kuruluşunu uygulama içinde öğretir. Adaylar, dramaturgi ve sahneleme işbirliği hakkında bilgi sahibi olurlar. Dramaturgi ve sahneleme işbirliğindeki yorumsal, teknik ve sanatsal yaklaşımları öğrenirler. Teori ve uygulamayı birleştirme becerisi kazanırlar. Oyun metninin ve/veya kanavasının sahneye uygulanışında dramaturgi objektiflerini kullanarak sahne göstergelerini tanıma, gösterge dizgelerini doğru düzenleme becerisi kazanırlar. Bir oyun uygulamasında dramaturgi bilgisini kullanma ve sahnelemede öngörülen en ideal sanatsal sonuca ulaşma yetkinliği kazanırlar.

THE 117/118 Sahne Bilgisi I/II (2-2)3

Bu derste oyuncu adayları sahneye ilişkin temel kavramları öğrenir. Sahne türlerini, sahnenin teknik etmenlerini, oyuncu-sahne, seyirci-sahne, oyuncu-seyirci ilişkilerindeki temel ilkeleri inceler. Amaç, tiyatro materyalleri hakkında ve uygulamada temel bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bunun için farklı dönemlerdeki tiyatro kültürü ve estetik anlayışı konularına ilişkin analizler yapılır, tiyatro ekol ve teknikleri ile ilgili pratik çalışmalar yapılır.

THE 121/122/221/222 ROLE HAZIRLIK I/II/III/IV (0-2)1

Seçilmiş eserlerle, oyuncunun yaratıcı bir dönüşüm sağlaması, rol-yaratması, sahneye bu dönüşümü taşıyabilmesi için etkili olabilecek yöntem ve egzersizler üzerinde çalışmalar yapılır. Bu dersin amacı, Stanislavski’nin yorum ve yöntemi temel alınarak oyuncu adayının duygu, düşünce ve bedeninin role hazırlanmasını sağlamak ve ona sağlam bir oyunculuk temeli kazandırmaktır. Oyuncu adayına bir tiyatro eserinden hareketle bir rolü sahneye taşıyabilmek için gerekli olan teknik ve estetik donanım kazandırılır. Böylece, rol kişisi ekseninde bir tiyatro metnine yaklaşım, araştırma, analiz ve uygulama becerisine sahip olurlar. Sahip oldukları teknik ve artistic birikimle bir rolü kurgulama, yaratma ve sahne üzerinde özgüvenle gerçekleştirme yetkinliği kazanırlar.

THE 123/124/223/224 DOĞAÇLAMA I/II/III/IV (1-2)2

Bu ders oyuncunun doğaçlama yöntemleri ile farkındalığının geliştirilmesini, sahne gerçekliğini kavramasını, birey ve grup olarak yaratıcı enerjisini ve hayal gücünü ateşlemesini, geliştirmesini ve sahne dinamiklerini özümsemesini amaçlar. İlerledikçe, oyunculukta var olan temel elementlerin ve prensiplerin doğaçlamalarda tanımlanmasını, akıcı ve doğal olarak kullanılabilmesini ve bireyin otantik kişiliğini sahne üzerindeki hayali dünyada aktif ve spontane olarak kullanabilmesini hedefler.

Ders içeriğini oyunculuk prensipleri, yapmaya dayalı, hayali bir ortamda dürüst yaşam ilkesi, bireyin otantik kişiliğini dürüst ve gerçekçi olarak kullanması, amaç, engel, eylem, beklenti olgularının incelenmesi ve doğaçlamalarla bu olguların spontane ve akıcı olarak kullanılabilir hale getirilmeleri oluşturur. Öğrenci sahne gerçekliğini algılar, hayal gücünü aktifleştirir, seçimlerini irdeler, güçlü iletişim bağı oluşturur, sahnede spontane ve dürüst davranışı doğaçlamalar, tiyatro oyunları, egzersizler ve çeşitli sahne çalışmaları ile edinir.

THE 127/128/227/228 ESKRİM I/II/III/IV (0-2)1

Bu ders, eskrim hakkında teorik ve Pratik bilgiler içerir. Eskrim silahları ve kullanma yöntemleri tanıtılır. Sahne eskrimi ve modern eskrim arasındaki farklar ve bağlantılar incelenir. Silahlı uygulamalar ve kompozisyonlar,örnek oyunlardaki duello sahneleri çalışılır. 

Beyin ve vücut koordinasyonunun geliştirilmesi, denge ve zamanlama unsurlarının ileri düzeye taşınması, hareketleri çabuk kavramak ve zamanında uygulayabilme yeteneğinin geliştirilmesi, sahne eskriminin öğretilmesi ve sahne hakimiyetinin geliştirilmesi, silahlı dövüş uygulamalarının güvenli bir şekilde yapılması hedeflenir.

Öğrenme çıktıları: Sahne üzerinde rahat,dengeli ve estetik bir performans sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, duello ve savaş sahnelerinde zorlanmadan performans sergileyebilmek.

THE 219/220/319/320 Temel Oyunculuk III/IV/V/VI (2-2)3 / (1-2)2

III/IV: Dersin amacı, Stanislavski’nin yorum yöntemi temel alınarak oyuncu adayının duygu, düşünce ve bedenini role hazırlamak ve adaya sağlam bir oyunculuk temeli kazandırmaktır. Adaylar, bir tiyatro eserinden hareketle bir rolü sahneye taşıyabilmek için gerekli olan teknik ve estetik donanımı kazanırlar. Rol kişisi ekseninde bir tiyatro metnine yaklaşım, araştırma, analiz ve uygulama becerisine sahip olurlar. Sahip oldukları teknik ve artistik birikimle bir rolü kurgulama, yaratma ve sahne üzerinde özgüvenle gerçekleştirme yetkinliği kazanırlar.

 

V/VI: Amaç, öğrencilere aktörlük mesleğinin incelikleri ve sahne üstü deneyim konusunda bilgi ve beceri kazandırmak; onları çağdaş ve nitelikli birer oyuncu adayı olarak sahneye hazırlamaktır. Öğrenciler, verilen tekst ve karakter analizi ile atmosfer oluşturma formatları doğrultusunda bir oyunu yorumlayıp senteze ulaşma bilgisi ve sahne üstünde doğru, güzel ve etkili bir oyuncu olma becerisi kazanırlar. Ayrıca, gereken rollerde retoriği üslubunca kullanabilirler. Rol ya da oyuna ilişkin bir problemle karşılaştığında, çözüm için gereken başvuru kaynaklarını öğrenerek problemi çözebilirler. Geçmişten bu güne gelişen edebi akımların oyunculuk biçemlerine yansımasını öğrenerek uygulayabilirler.

THE 211/212 Dans III/IV (0-2)1 / (1-2)2

Amaç, fiziksel devinimde ekonomi ve rahatlık sağlamak, aktif dinlenme kavramını benimsetmek, vücudun belli bölgelerini ayrıştırarak hareket ettirme, aklı ve bedeni ulaşılabilir hedeflere odaklama yetisini kazandırmak ve güçlendirmek. Bu ders ayrıca bireyin bedenini ve bedensel alışkanlıklarını keşfederek zamanlama ve ritim duygusunu geliştirmesini hedefler. Adaya, doğaçlama ve deneyimleme yoluyla, insan davranışlarını tanımlama ve gözlemleme, davranışların insanın iç dünyasında yansıttığını ifade etme, zaman, mekân, ağırlık ve akıcılık kavramları ile nasıl ifade edilebildiklerini tanımlama, ve davranış biçimleri türetme, yaratma yetileri kazandırılır. Adaylar, hareket dağarcıklarını zenginleştirirken, kontrol, koordinasyon, dayanıklılık ve bedensel farkındalık yetilerini geliştirirler. Hareket biçimlerini çözümleme ve uygulamada yetkin duruma gelirler.

THE 311/312 Dans V/VI: (1-2)2

Bu ders, farklı hareket tekniklerini uygulayarak rutinler oluşturup sahnelerken, oyuncu adayını harekette ifade zenginliği ve fiziksel anlatım gibi becerilerde daha etkin ve yaratıcı hale getirmeyi amaçlar. Bedende yaratıcı ifadeyi zenginleştirilmeyi, nefes, düşünce, ses ve aksiyon ile karakterin ilişkisini oluşturmayı ve bu hedefleri farklı stilleri kullanılarak koreografik çalışmalarla gerçekleştirmeyi hedefler. Jazz, modern, müzikal, dans tiyatrosu elementlerinden oluşturulan kompozisyonlar üzerinde çalışılır. Metin ve müzik ile harmanlanmış rutinler kotarılır.

THE 323/324/423/424 Proje I/II/III/IV (2-4)4 / (4-10)9

Proje dersleri, seçilen bir oyunun sahne uygulaması ve seyirciyle buluşmasıdır. Bu dersin amacı, verilen eğitimin devamı ve sınanması olarak bir oyun metnini sahnelemek ve seyirciye sunmaktır. Bu derste öğrenciler; bir oyunun sahne uygulaması içinde mesleki bilgilerini geliştirirler. Teorik, teknik ve artistic bilgi ve birikimlerini bir oyun uygulamasında kullanma becerisi kazanırlar. Profesyonel bir aktör adayı olarak seyirci karşısında mesleklerini icra etme yetkinliğine ulaşırlar. Önceleri bir ya da iki sahne üzerinde yapılan çalışmalar giderek tek perdelik ya da iki perdelik tiyatro eserlerinin yarı-profesyonel bir prodüksiyonla seyirci karşısında sahnelenmesine evrilir.

THE 427/428 Oyunculuk Biçemleri I/II (1-2)2

I. Bu ders Shakespeare First Folio’nun (İlk Basım’ın) oyuncuya imgelem, aksiyon, ses, düşünce, metre, kurgu, kelime oyunları, referanslar  vb. ile verdiği önermeleri keşfetmeyi ve metni kullanarak dinamik olarak yaşayan ve hisseden karakterler oluşturmayı amaçlar. Öğrenci sahne gerçekliğini yaratır, karakterleri analiz edebilir, analiz ettiği karakterleri sahne gerçekliği içinde canlandırır, sahne arkadaşları ile inandırıcı ilişkiler kurar, oyunun dünyasını yaşar ve yaşatır, dinamik ve heyecan verici seçimler yapar, İlk Basım’dan gelen ipuçlarını Türkçe metinlerde sezinlemeyi deneyimler.

 

II. Bu ders yine İlk Basım üzerinden ikili ve çoklu sahneleri çalışmayı, organik mizanseni metinden ve metnin içindeki dramatik aksiyondan oluşturmayı ve bu sahneleri heyecan verici seçimlerle oynamayı , seyirciyle büyümeyi amaçlar. Öğrenciler karakterleri çok boyutlu ve çok yönlü oluştururlar.

THE 413 Türk Tiyatro Tarihi (3-0) 3

Bu dersteTürkTiyatrosunun gelişim süreci, geleneksel Türk Tiyatrosu özellikleri eşliğinde; köy seyirlik oyunları, meddah, gölgeoyunu, ortaoyunu karşılaştırmalı olarak incelenir. Amaçlanan, Türk Tiyatrosunun temel kaynaklarının neler olduğu ve dönemlerini, özellikleriyle değerlendirmek ve sistematik şekilde araştırarak açıklamaktır. Öğrenciler, geleneksel Türk Tiyatrosunun özellikleri konusunda bilgi sahibi olurlar. Köy seyirlik oyunları, meddah, gölge oyunu, Karagöz, ortaoyunu türlerini, karşılaştırmalı olarak geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerini tanırlar. Karagöz oyunu belli başlı özelliklerini, kişilerini ve ortaoyunu bölümleri, kişilerini karşılaştırarak geleneksel Türk Tiyatrosu ve oyunculuk anlayışı hakkında bilgisini kullanma yetkinliği kazanırlar.

 

Bu derste, ayrıca, Tanzimat dönemi Türk Tiyatrosu özellikleri eşliğinde; Batılı anlamdaTürk tiyatrosu, Türkçe oyunlar, Osmanlı tiyatrosunun kuruluşu, istibdat dönemleri karşılaştırmalı olarak incelenir. Amaç, batılı anlamda Türk Tiyatrosu’na geçiş nedenlerinin neler olduğu ve yaşam tarzı, sosyal kültürel dengelerin sağlanması, ilk oyun ve yazar türlerini oyuncu ve seyirci özellikleriyle değerlendirmek ve sistematik şekilde araştırarak açıklamaktır. Öğrenciler, Türk Tiyatrosunun Tanzimat dönemi özellikleri konusunda bilgi sahibi olurlar. Dönemin metinli tiyatro örneklerini, seyirci – tiyatro anlayışını, karşılaştırmalı olarak Tanzimat dönemi Türk Tiyatrosu örneklerini tanırlar. Batılı anlamda tiyatro örneklerinin sahnelenişi ve Müslüman tiyatro insanlarının dönem itibariyle yaşadığı sorunlar üzerine bilgisahibi olurlar.

SEÇMELİ DERSLER (1-2)2


THE321 Piyano I/ THE322 Piyano II 

Bu derste öğrencilerin bilgi ve teknik seviyelerine göre bire-bir enstrüman eğitimi verilmektedir. Amaç, oyuncu adayının enstrüman çalma becerisini geliştirmek ve onu bu konuda yetkin düzeye taşımaktır. Öğrencilerin ilgisi ve yeterliliği doğrultusunda repertuvar çalışması yapılır.

THE325 Dramatik Yazarlık I / THE326 Dramatik Yazarlık II

Bu ders, oyun yazarlığının temel ilkelerini, tekniğini öğretir. Öğrenci, varolan bir durum üzerine repliklerden yola çıkarak oyun kişisini oluşturmayı, bir dramatik metni oluşturacak temel çatışmayı meydana getirmeyi, bir çatışma ekseninde öyküyü kurmayı, öyküyü yürütecek ana karakteri tüm boyutlarıyla inşa etmeyi, ana karakter ile yan karakterler arasında ilişki, çatışma ve denge oluşturmayı, oyuncunun ve sahne tasarımının, toplamda sahne uygulamasının ilkelerini bilerek sahne metni oluşturmayı, oyunsal mekanı ve oyunsal zamanı kurabilmeyi, gerçek yaşam içinde kişileri, tavırları, mekanları, ilişkileri iyi tanıyıp gözlemlemeyi ve bunu yansıtmayı öğrenir, geliştirir, uygular.

THE327 Çocuk Tiyatrosu

Çocuk gelişimi üstüne teorik bir birikim sağlayarak çağdaş çocuk tiyatrosunun yaklaşımlarını inceler. Çocuk tiyatrosunda oyuncunun işlevini sorgulayarak, uygulamalı çalışmalarla çocuksu olmayan bir oyunculuk anlayışını benimsetir. Dersin içeriği şunları kapsamaktadır: Çocuk tiyatrosuna yönelik kültürel birikim sağlamak, çocuk tiyatrosunda oyunculuğa yönelik temel ölçütleri kavramak, çocuk tiyatrosunda oyunculuk bağlamında var olan klişeleri keşfetmek ve farklı oyunculuk biçemlerini uygulamak.

THE330 Commedia dell’ Arte

Bu derste Commedia del’ Arte nin kökeni ve gelişimi aktarıldıktan sonra, oyun karakterleri ve özellikleri incelenir, fiziksel form, tutum ve davranış biçimleri oyuncular tarafından deneyimlenir. Goldoni’nin oyunlarından sahneler çalışılarak bu bilgi pekiştirilir.

THE421 Reji I / THE422 Reji II

Oyuncu adayları bu derste seçtikleri bir oyun metnini sahnelerler. Bu süreç içerisinde, bir rejisörün oyunun bütününe hakimiyetiyle ilgili olarak dekor, kostüm, ışık, efekt (makyaj, ses vb) hakkında bilgi edindikten sonra, teknik, idari ve sanatsal anlamda; sahne formları bilgisi; tasarım ögelerinin sahneleme sürecindeki görev dağılımı, işlevleri, bağımsız ve ortak çalışma düzeninin örnekleri ve uygulamaları hakkında araştırma ve analizler yaparlar. Sürecin sonunda, tüm ögelerin ve tasarımın ögelerinin uyum içinde birlikte çalışmasını planlayabilme, olası sorunları öngörme ve çözümleyebilme bilgisi ve disiplini kazanırlar. Proje hazırlama, bağımsız çalışmaları ve grup çalışmalarını planlama ve yürütebilme tecrübesi edinirler. Tüm bu çalışmalar bir akademisyenin süpervizörlüğü/danışmanlığı ışığında yapılır.

THE429 Müzikal I / THE430 Müzikal II

Ses ve nefes teknikleri, stil bilgisi, repertuvar bilgisi, edinilen bilgi ve becerilerin sahne üzerinde uygulanması bu dersin kapsamına giren konulardır. Amaç, öğrenciye sahnede şarkı söylemenin temel kavramları olan sesi ve nefesi doğru kullanmak için gereken teknik donanım ile stil bilgisini kazandırmak, öğrencinin farklı müzik dönemlerine ve bestecilere ait repertuvar bilgisine ve hakimiyetine sahip olmasını sağlamaktır. Öğrenci, değişik müzikal dönemlere ait şarkı söyleme stillerindeki farklılıkları uygulama becerisi kazanırlar ve edindikleri teknik ve müzikal birikimlerini sahnede sergileme yetkinliğine sahip olurlar.

THE431 Psikolojiye Giriş

Bu dersin içeriğini psikoloji biliminin doğası, evrim, insan gelişimi, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, bilinç ve farklı bilinç durumları, güdüler ve duygular (heyecanlar), zeka, bellek/hafıza, güdülenme, ve insan çeşitliliği oluşturur. Bu dersin amacı psikoloji biliminin tanıtımı; alana ait bilimsel araştırma yöntemleri ve temel psikoloji alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgilerin tartışılmasının yanı sıra insan davranışını çeşitli yönleriyle inceleme merakı uyandırmaktır. Kısacası ders psikoloji biliminin temel konu, kavram, ve bakış açılarını özetle tanıtmayı amaçlamaktadır. 

THE432 Brecht

Bu ders, I.ve II.Dünya savaşı ortaya çıkan politik tiyatro, Erwin Piscator ve Meyerhold üzerine genel bilgilendirme yaptıktan sonra epik tiyatro ve Bertolt Brecht in tiyatro kuramı üzerinde durur. Bu bilgiler ışığında, Brecht’in çeşitli oyunları üzerinde incelemeler yaparak öğrencilere epik tiyatronun felsefesini kavratmayı amaçlar. Oyunlardan seçilen sahneler çalışılır.  

THE434 Gitar

Bu derste öğrencilerin bilgi ve teknik seviyelerine göre bire-bir enstrüman eğitimi verilmektedir. Amaç, oyuncu adayının enstrüman çalma becerisini geliştirmek ve onu bu konuda yetkin düzeye taşımaktır. Öğrencilerin ilgisi ve yeterliliği doğrultusunda repertuvar çalışması yapılır.

THE 435 Yaratıcı Drama I / THE436 Yaratıcı Drama II

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

THE443 Epik Tiyatro: Brechtyen Oyunculuk

Bu dersin içeriği Bertolt Brecht’in tiyatro kuramını temel alarak epik tiyatronun ve yabancılaştırma etmeninin ne olduğuna derinlemesine odaklanmaktadır. Bertolt Brecht’in seçilmiş bir ya da birden fazla oyunu ele alınarak teorik analiz ile oyunculuk çalışmaları birlikte yürütülür. Oyuncu adayından beklenen, Bertolt Brecht’in oyuncusuna sunduğu düşünme biçiminin kavraması ve seçilmiş sahnlerle uygulamalı biçimde bu oyunculuk biçimini deneyimlemesidir.

THE 440 Oyunculuk Kuramları

Oyuncu adayları bu derste Stanislavski’nin 19.yy’da Moskova Sanat Tiyatrosunda geliştirdiği oyunculuk sistemi ile başlayarak yöntemin izlerini, gelişimini ve değişimini tartışarak ilerleyeceklerdir. Metod oyunculuğu olarak bilinen ve Amerika’da yaygınlaşmış olan teknikleri, Stanislavski sisteminin değiştirilmiş versiyonlarını araştırmaya ve tartışmaya açacaklardır. Stanilavski’nin çağdaşları ve sonrası ise ayrı bir bölüm olarak irdelenerek günümüz tiyatrosunu etkilemiş ve başkalaştırmış olan Meyerhold, Grotowski, Artaud, Boal, Suzuki ve Terzopoulos gibi birçok önemli yöntemciyi araştıracaklardır. Oyuncu adayından beklenen geçmişten bugüne süregelen oyunculuğa dair teknik ve yöntemlerin tarihçesini ve gelişimlerini öğrenirken, çağımızın tiyatrosunda nasıl bir oyunculuk yöntemine ihtiyaç duyulduğunun üzerine düşünmesini ve eleştirel bakabilmesini sağlamaktır.